Red Fort (Part 10) : Story – Mirza Kaimurs aur sher ki moochh ka baal ;) ;)

Red Fort (Part 10) : Story – Mirza Kaimurs aur sher ki moochh ka baal 😉

Red Fort (Part 9) : Story – Shahi bakaawal ki bahu aur ghode ki poonchh ka baal ;)

Red Fort (Part 9) : Story – Shahi bakaawal ki bahu aur ghode ki poonchh ka baal 😉

Red Fort (Part 8) : Story – Goolar ke phool ne bana diya Sardar Begum!

Red Fort (Part 8) : Story – Goolar ke phool ne bana diya Sardar Begum!

Red Fort (Part 4) : Naubat Khana, Deewan-i-Am and more :)

Red Fort (Part 4) : Naubat Khana, Deewan-i-Am and more 🙂

Red Fort (Part 3) : Historical anecdotes and a Walk to the Baoli (Stepwell)

Red Fort (Part 3) : Historical anecdotes and a Walk to the Baoli (Stepwell)

 

Red Fort (Part 2) : Introduction to the fort and it’s history

Red Fort (Part 2) : Introduction to the fort and it’s history